Przedszkole Samorządowe
w Śledziejowicach

STATUT PRZEDSZKOLA

Statut Przedszkola Samorządowego w Śledziejowicach:

pobierz

 

Jak pracujemy?

Organizacja przedszkola w roku szkolnym 2018/2019

Przedszkole jest czynne w godzinach 6:30 - 17:00.

Pracownicy przedszkola to kadra pedagogiczna oraz personel administracyjno - obsługowy. 

Pracę w placówce nadzoruje Pani dyrektor mgr Monika Stós oraz społeczny wicedyrektor. 

Wszystkie nauczycielki są odpowiednio przygotowane, oraz stale doskonalą swój warsztat pracy.

W roku szkolnym 2017/2018 dzieci uczęszczają do 3 grup wiekowych:

Grupa I - "Żabki" (3-4- latki) 

Grupa II - "Słoneczka" (4-5 -latki) 

Grupa III - "Misie" (6 latki)

Główne zadania w roku szkolnym 2017/2018

1. Zapewnienie zestawu programów gwarantujących rozwój edukacyjny dzieci i wypracowanie dokumentacji pracy nauczyciela

· monitorowanie wdrażanych programów wychowania oraz badanie osiągnięć edukacyjnych dzieci,

2. Tworzenie warunków do poznawania regionu, jego kultury, tradycji i środowiska przyrodniczego.

· budzenie zaciekawienia otaczającym światem przyrody.

3. Tworzenie warunków dających możliwości rozwoju każdego dziecka.

· rozpoznawanie możliwości rozwojowych dzieci i organizowanie pracy indywidualnej.

 

 

 

Historia

Państwowe Przedszkole w Śledziejowicach –najstarsze przedszkole w gminie Wieliczka - rozpoczęło swoją działalność 1 października 1945r, gościny wówczas użyczył mu drewniany dom Franciszka Jankowskiego. Uczęszczało wówczas do niego około 30 dzieci.

Warunki były bardzo trudne, dzieci przybywało z dnia na dzień. Po kilku latach przedszkole przeniesiono do usytuowanego w parku dworku Niedzielskich, gdzie do swojej dyspozycji otrzymało trzy duże sale. W Śledziejowickim dworku dzieci przebywały aż do 12 września 1980r, kiedy to rozpoczęła się wielka przeprowadzka do nowego przedszkola.

Nowe przedszkole znalazło swoje miejsce na parterze budynku szkolnego. Było to ziszczenie marzeń o prawdziwym przedszkolu: osobne wejście, szatnia, jadalnia, kuchnia, kancelaria oraz dwie duże sale zabaw. Do budynku podłączono wodę, światło, gaz, co. Od 1992 r. przedszkole jest placówką samorządową, a opiekę w nim zalazło 50 dzieci.

25 listopada 1995r przedszkole obchodziło piękny jubileusz – 50 lecie powstania placówki. Na uroczystość przybył burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Józef Duda, wizytator B. Szeląg i doradca metodyczny B. Kwapień. Przez pół wieku funkcjonowania przedszkola – według szacunków – uczęszczało do niego blisko tysiąc dzieci.

Początek roku szkolnego 2008/2009 przyniósł rozbudowę przedszkola. W marcu 2009 r ze względu na nasilone prace oraz bezpieczeństwo dzieci, przenieśliśmy się do Domu Strażaka w Kokotowie, gdzie przebywaliśmy do końca roku szkolnego.

Nowy rok szkolny 2009/2010 powitaliśmy już w nowym, przestronnym budynku. Wzbogaciliśmy się o nową kuchnię i jadalnię, odpowiadającą wszelkim unijnym wymogom. Do naszej dyspozycji otrzymaliśmy piękną, dużą szatnię, z prawdziwymi szafkami dla każdego przedszkolaka, oraz trzecią salę, dzięki czemu można było otworzyć trzeci oddział i przyjąć więcej dzieci. Całą rozbudowę oraz obecny wygląd przedszkola zawdzięczamy naszej wspaniałej Pani Dyrektor – Monice Stós.

Obecnie w przedszkolu przebywa 75 dzieci w trzech oddziałach, a nad ich bezpieczeństwem i wychowaniem czuwa 15 osobowy personel.

Prezentacja o przedszkolu w Śledziejowicach

Nasza kadra

Dyrektor:

Pani mgr Monika Stós

Kadra pedagogiczna:

grupa I "Zabki" - Pani mgr Agnieszka Serafin, Pani mgr Monika Stós, Pani mgr Katarzyna Tondyra

grupa II „Słoneczka” – Pani mgr Danuta Dworak, Pani mgr Katarzyna Tondyra 

grupa III „Misie” –  Pani mgr Joanna Smęder, Pani mgr Anna Jaśkiewicz

Personel administracyjno- obsługowy:

Pani Monika Jaworska– intendentka

Pani Elżbieta Królas – pomoc wychowawcza

Pani Małgorzata Chlebda – woźna

Pani Dorota Malec – woźna

Pani Małgorzata Górka - woźna

Pani Iwona Brzezińska – kucharka

Pani Elżbieta Górka – pomoc kuchenna

Pan Henryk Smęder – konserwator

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO w ŚLEDZIEJOWICACH

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności   w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz w Statucie Przedszkola.

Źródła opracowania koncepcji

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu  o przeprowadzoną ewaluację wewnętrzną. 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Przedszkole składa się z:

3 sal dydaktycznych – dla 25 osobowych grup, jadalni,

zaplecza kuchennego, sanitarnego  i gospodarczego,  przestronnego korytarza, 

gabinetu  dyrektora i intendentki,

placu przedszkolnego wyposażonego  w  urządzenia do zabaw terenowych.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym pomoce dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Umeblowanie i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu, oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Przedszkole może przyjąć 75 dzieci. Placówka zatrudnia 15 pracowników, z których 6 to nauczyciele, 1 katechetka,  7 - personel pomocniczy, 1 – administracyjny.  Wszystkie nauczycielki legitymują się wykształceniem wyższym i posiadają przygotowanie pedagogiczne do pracy w przedszkolu. Trzy nauczycielki posiadają stopień nauczyciela dyplomowanego oraz trzy kontraktowego. Nauczycielki posiadają dodatkowe kwalifikacje z zakresu: terapii pedagogicznej – dwie nauczycielki, języka angielskiego – jedna nauczycielka.

Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, doskonalą kompetencje pedagogiczne w różnych formach doskonalenia zawodowego, zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego.

 

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00. 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana  od 8:00 do 13:00.

Dzieci otrzymują w ciągu dnia trzy posiłki wysokiej jakości, urozmaicone dostosowane do potrzeb żywieniowych. 

 

Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o programy wybrane  przez nauczycieli. 

Nauczyciele mogą sami opracować program i wdrożyć go, mogą również modyfikować programy wybrane.

Przedszkole Samorządowe w Śledziejowicach oferuje swoim wychowankom bezpieczne warunki pobytu i przyjazna atmosferę akceptacji oraz szacunku dla potrzeb i możliwości.

Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego stosując atrakcyjne formy  i metody pracy ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnego tempa rozwoju każdego dziecka,

organizujemy zajęcia z języka angielskiego, które prowadzi nasza nauczycielka ( w oparciu o „Program nauczania języka angielskiego” dla przedszkoli zgodny z podstawą programową opracowany przez M.Appel, J.Zarańską i E.Piotrowską ) . 

Placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków.   Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć dodatkowych jest ustalany po konsultacjach z rodzicami.

W ramach zajęć dodatkowych organizujemy: zajęcia umuzykalniające; koncerty muzyczne; teatrzyki; naukę języka angielskiego.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej,  a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Planujemy wycieczki sprzyjające poznawaniu kultury, tradycji, przyrody.

Bierzemy udział i organizujemy konkursy, w których dzieci mają możliwości wykazać się swoimi talentami.

Współpracujemy z instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi: Muzeum Żup Krakowskich, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Wieliczce, SANEPiD-em, szkołami i przedszkolami z terenu Gminy Wieliczka, Radą Sołecką Śledziejowic, Fundacją L’Arche.

Jesteśmy otwarci na sugestie i pomysły, które udoskonalą naszą pracę.

Włączamy się w zewnętrzne akcje edukacyjne: propagujące treści proekologiczne : 

Kubusiowi przyjaciele natury, Czyste powietrze wokół nas, Ogólnopolski program Edukacji zdrowotnej przedszkolaków - Akademia Aquafresh

Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich praw. Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy  z dziećmi, doskonalimy jakość pracy naszej placówki. 

 

IDEA PRZEWODNIA PRZEDSZKOLA

 

Realizacja wartości wychowawczych,  włączanie się w akcje charytatywne oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

 

Zgodnie z założeniami podstawy programowej przedszkole:

 

zapewnia dzieciom fachową opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne,

tworzy warunki do nabywania przez dziecko wiadomości i umiejętności zgodnie   z jego możliwościami rozwojowym,

kształtuje postawy moralne i  proekologiczne,

promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,

pomaga w pokonywaniu trudności, umożliwia rozwój uzdolnień i zainteresowań,

kształtuje właściwe postawy wobec otoczenia społecznego, przyrodniczego  i technicznego,

kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi, 

wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,

organizuje sprawne  funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzanie placówką,

analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego rozwoju,

zaspokaja potrzeby dziecka,

 stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju,

organizuje jego aktywność, stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę potrzeb i możliwości dzieci,

indywidualizuje oddziaływania, traktuje każde dziecko indywidualnie i podmiotowo,

rozbudza wiarę dziecka we własną skuteczność,

organizuje środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko, wdraża do zachowań społecznie akceptowalnych,

integruje proces wychowania i edukacji,

rozbudza zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.

      Przedszkole respektuje zasady wszechstronnego rozwoju. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie.

     Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej    w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać     i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb.

     Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę.

 

Przedszkole jest placówką bezpieczną, kreatywną, innowacyjną, przyjazną.

Kierujemy się takimi wartościami, jak: szacunek, odpowiedzialność za innych, tolerancja.

Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

Formy współpracy z rodzicami integrują rodziców i nauczycieli - rodzice są partnerami aktywnie uczestniczącymi w życiu przedszkola.

Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.

Realizowany przez nas system wychowawczy i działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu aktywności własnej dzieci, rozwijają ich zainteresowania i służą osiąganiu przez nie gotowości szkolnej na wysokim poziomie.

Programy realizowane w przedszkolu dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci,   a działania edukacyjne ukierunkowane są na wszechstronny rozwój osobowości dzieci, stwarzanie warunków do twórczości i kształtowania samodzielności. 

Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom.

Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną  i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

Pracownicy przedszkola są zaangażowani w pracę i konsekwentni w działaniu.

Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

Przedszkole cieszy się dobrą opinią w środowisku.

 

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, dobrze przygotowane do obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

 

Dziecko kończące przedszkole:

 

w sferze zdrowotnej:

wykazuje się aktywnością i sprawnością ruchową,

ma dobrą orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni, dobrą koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, wyrobione nawyki przestrzegania zasad bezpieczeństwa,

rozumie, co oznacza „zdrowy styl życia",

ma świadomość odpowiedzialności za stan swojego zdrowia,

dba o higienę osobistą oraz estetykę i czystość swojego otoczenia,

 

w sferze emocjonalnej: 

otwarcie informuje o swoich potrzebach, szanuje potrzeby innych,

rozpoznaje i nazywa uczucia, wyraża je w sposób społecznie akceptowany, 

jest świadom własnej roli społecznej, więzi rodzinnej oraz tradycji,

 

w sferze kontaktów społecznych: 

zna i rozumie swoje prawa i prawa innych,

przestrzega obowiązujących reguł i zasad współżycia w grupie,

szanuje wspólne dobro,

stosuje formy grzecznościowe,

samodzielnie nawiązuje kontakty z rówieśnikami,

współdziała w grupie rówieśniczej,

chętnie i aktywnie uczestniczy w zabawach i działaniach rozwijających zdolności artystyczne i twórcze,

jest aktywny w podejmowaniu działań,

rozwiązuje sytuacje konfliktowe w sposób akceptowany społecznie,

dostrzega i szanuje wartości uniwersalne - prawda, dobro, piękno,

próbuje jasno wyrażać swoje poglądy.

 

w sferze kontaktów ze światem: 

 

zna swoje miasto i adres zamieszkania

zna nazwę i symbole narodowe swojego kraju,

posiada wiedzę z zakresu kultury, sztuki, tradycji ludowej swojego regionu, kraju, 

jest wrażliwy na piękno i bogactwo otaczającego świata,

rozpoznaje i nazywa niektóre rośliny, zwierzęta, zjawiska atmosferyczne,

samodzielnie obserwuje, bada i eksperymentuje w zakresie przyrody ożywionej  i nieożywionej,

zna zagadnienia ekologiczne związane z ochroną przyrody,

świadomie podejmuje działania na rzecz środowiska i jego ochrony, 

jest zainteresowany nauką i literaturą,

ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,

czuje się Polakiem i Europejczykiem.

 

w sferze umysłowej: 

posiada bogaty zasób słownictwa,

przekazuje swoje doświadczenia, wrażenia, potrzeby w sposób komunikatywny: wyraża życzenia, pytania, własne sądy i oceny,

dokonuje analizy i syntezy, porównuje, klasyfikuje,

ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze, 

liczy w zakresie własnych możliwości, 

określa i porównuje cechy jakościowe i ilościowe, 

dostrzega regularności czasowe, 

lubi działania twórcze, wykorzystuje zdobytą wiedzę do dalszego rozwoju, jest kreatywny,

chętnie podejmuje nowe zadania i doprowadza je do końca,

jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych.

jeśli wykazuje zainteresowanie nauką czytania podejmuje próby samodzielnego czytania

 

Cele przedszkola realizowane są  poprzez:

 

Szkolenie kadry  pedagogicznej w zakresie dokonywania diagnozy potrzeb   i możliwości dzieci, pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozpoznawania zainteresowań i zdolności, wspierania dzieci wymagających pomocy. 

Wzbogacanie oferty edukacyjnej. 

Poszerzenie form upowszechniania prawa oświatowego, wiedzy pedagogicznej i praw dziecka wśród pracowników i rodziców. 

Rozwój zawodowy nauczycieli - zdobycie dodatkowych kwalifikacji, wyższych stopni awansu zawodowego, wzbogacanie warsztatu pracy. 

Poszerzenie współpracy ze środowiskiem. 

Systematyczne podejmowanie starań o wzrost efektów współpracy z rodzicami. 

Poprawę materialnych i higienicznych warunków pracy i nauki. 

Gromadzenie, analizę i wykorzystanie informacji o pracy przedszkola.

Wdrażanie sprawnego i skutecznego systemu pozyskiwania i obiegu informacji. 

Stosowanie różnorodnych form promocji przedszkola w środowisku.

 

STRATEGIA ROZWOJU PLACÓWKI 

DZIECKO:

 

Poznaje swoje prawa i obowiązki, przejawia postawy tolerancji.

Czuje się bezpiecznie i jest ufne w stosunku do nauczycieli i pracowników obsługi

Rozwija się twórczo, jest samodzielne i aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola.

Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.

Uczy się dostrzegać swoje mocne strony i optymistycznie patrzeć na świat.

Buduje pozytywny obraz samego siebie.

Ma szanse zaprezentowania swoich mocnych stron i talentu poprzez uczestnictwo    w konkursach, festiwalach i przeglądach.

Zna swoją tożsamość regionalną i narodową oraz poznaje kultury innych narodowości.

Osiąga wielostronny rozwój, a tym samym jest dobrze przygotowane do rozpoczęcia nauki w szkole. 

 

RODZICE:

 

Otrzymują rzetelną i obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.

Uzyskują porady i wskazówki od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.

Podnoszą swoją świadomość edukacyjną dzięki różnym formom edukacji psychologiczno – pedagogicznej prowadzonych przez nauczycielki grup.

Mówią otwarcie o swoich spostrzeżeniach dotyczących pracy przedszkola.

Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.

Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: dzielą się swoimi pomysłami i pasjami, oferują pomoc finansową, materialną  dla przejawianych inicjatyw, chętnie współpracują     z nauczycielami.

Są partnerami w tworzeniu klimatu przedszkola, działalności wychowawczo-dydaktycznej. 

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości i zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców prowadzone w poszczególnych grupach wiekowych.

Rodzice mogą obserwować swoje dzieci w działaniu i włączać się w różne aktywności.

Współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. 

Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych.

Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem. 

Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci.

Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.

Zachęcamy rodziców do przedstawienia swoich pasji, opowiadania o swoim zawodzie   w czasie spotkań z przedszkolakami.

Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych oraz działań będących przejawem troski o środowisko naturalne.  Bierzemy udział w akcji ogólnopolskiej „Cała Polska czyta dzieciom”, w ramach której oprócz codziennego czytania dzieciom literatury dziecięcej (bajki, wiersze, opowiadania), zachęcamy rodziców do czytania dzieciom w przedszkolu.

 

NAUCZYCIELE:

 

Aktywnie realizują zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne oraz inne zadania statutowe przedszkola. 

Wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia.

Są aktywni, twórczy, komunikatywni, partnerscy, otwarci na nowości i dyspozycyjni. 

Tworzą i realizują programy własne dostosowane do potrzeb grupy  i przedszkola.

Współpracują z rodzicami, środowiskiem lokalnym i regionalnym.

Wzbogacają swój warsztat pracy. Doskonalą swoją wiedzę i kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach metodycznych.

Wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy, dostosowują koncepcje pedagogiczne do potrzeb i możliwości wychowanków.

Dążą do rozwoju zawodowego, uzyskują kolejne stopnie awansu zawodowego. 

Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.

Monitorują i analizują efektywność własnej pracy.

Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Prowadzą obserwację pedagogiczną i diagnozę przedszkolną, która wykorzystywana jest do indywidualizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej.

Proponują rodzicom różne formy współpracy.                                                                      

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskie.

 

Zadania do realizacji

 

W zakresie działalności opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej 

Wykorzystywanie w pracy wychowawczo-dydaktycznej różnorodnych,  w szczególności aktywizujących form i metod, np.: Dziecięca matematyka - metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, gimnastyka twórcza Carla Orffa i Rudolfa Labana, pedagogika zabawy KLANZA, Metoda Dobrego Startu, metody nauki czytania min. Jagody Cieszyńskiej, odimienna  metoda nauki czytania Ireny Majchrzak, bajkoterapia, muzykoterapia, metody relaksacyjne np. Denisona, techniki parateatralne (zabawy w teatr), program percepcji wzrokowej Frostig – Horne, metoda ćwiczeń grafomotorycznych wg H. Tymichovej, program świadomości fonologicznej  Mauer i inne.

Pomoc w adaptacji przyszłym przedszkolakom - organizacja zajęć adaptacyjnych dla trzylatków według programów własnych. 

Prowadzenie obserwacji pedagogicznej i diagnozy przedszkolnej. 

Prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w oparciu o programy indywidualne.

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkola.

Wdrażanie programów własnych oraz projektów edukacyjnych opracowanych przez nauczycieli zgodnie z potrzebami i możliwościami dzieci: 

Doskonalenie warsztatu pracy w zakresie twórczej działalności dzieci 

Skuteczne motywowanie dzieci do podejmowania działań na rzecz własnego rozwoju poprzez stosowanie nagród, np.: pochwała indywidualna, pochwała przed całą grupą,  pochwała przed rodzicami, oklaski, emblematy, przydział funkcji itp., eliminowanie niewłaściwych zachowań poprzez rozmowy, przykłady z literatury, zabawy dramowe, propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji.

 

W zakresie współpracy z rodzicami

 

Kontynuacja przyjętych form współpracy (zebrania ogólne z rodzicami, z Radą Rodziców, zebrania grupowe, zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci, konsultacje indywidualne, spotkania ze specjalistami -np. psycholog, logopeda, prowadzenie kącika dla rodziców   -zamieszczanie bieżących informacji, ciekawych artykułów o tematyce psychologiczno-pedagogicznej, zamierzeń wychowawczo-dydaktycznych na dany miesiąc, eksponowanie prac dzieci, organizacja zajęć otwartych dla rodziców, organizacja szkoleń, warsztatów integracyjnych dla rodziców, organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów, włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych konkursów   i wycieczek, angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup)

Wypracowanie nowych form współpracy.

Zwiększenie zaangażowania rodziców w sprawy przedszkola poprzez wychodzenie naprzeciw ich oczekiwaniom (poznawanie tych oczekiwań, badanie opinii).

Przekazywanie rodzicom rzetelnych informacji na temat postępów dziecka, jego zdolności, trudności, niepowodzeń, zachowań.

Informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej, np. psychologiczno- pedagogicznej.

Włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola.

Szerzenie wiedzy pedagogicznej.

Tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.

 

W zakresie atmosfery pracy

 

Ze strony dyrektora:

zapewnienie pracownikom dobrego samopoczucia i warunków do ich osobowego rozwoju,

doskonalenie systemu motywowania opartego o jasne kryteria, 

ukierunkowanie na promowanie twórczych i nowatorskich działań, 

konsekwentne udzielanie różnych gratyfikacji (nagród, wyróżnień, wniosków  o nagrody i odznaczenia) pracownikom wyróżniającym się w pracy,

optymalne wykorzystanie kwalifikacji całej kadry pracowniczej,

ochrona i zabezpieczenie praw pracowniczych zgodnie z przepisami prawa.

 

Ze strony wszystkich pracowników przedszkola - doskonalenie umiejętności interpersonalnych i partnerskiego rozwiązywania problemów. 

 

W zakresie promocji przedszkola oraz współpracy z różnymi podmiotami

 

Kształcenie wizerunku placówki względem rodziców i osób odwiedzających przedszkole poprzez interesującą, ciekawą aranżację i estetykę pomieszczeń, ciekawą działalność własną, nowatorskie metody pracy, profesjonalizm kadry pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi. 

Upowszechnianie osiągnięć dzieci, udział w zewnętrznych konkursach, przeglądach, prezentacjach, olimpiadzie sportowej. 

Aktywizowanie do współpracy szeroko rozumianej wspólnoty lokalnej – utrzymywanie dobrej partnerskiej współpracy ze wszystkimi lokalnymi partnerami oraz pozyskiwanie nowych sojuszników przedszkola.

Promowanie  Przedszkola  poprzez stronę internetową przedszkolną, gminną oraz lokalne media.

Prowadzenie współpracy z:

Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną; 

instytucjami pomocy społecznej, MGOPS;

instytucjami kultury, tj.: Teatr Groteska, Centrum Kultury i Turystyki, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną;  

Komendą Państwowej Straży Pożarnej;

Miejską Komendą Policji;

mediami lokalnymi; 

władzami lokalnymi, gminnymi i powiatowymi;

włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze  lokalnym i regionalnym; 

współpraca z lokalnymi mediami w celu promocji przedszkola;

systematyczna aktualizacja strony internetowej przedszkola (relacje nauczycieli z przedszkolnych uroczystości, imprez, wycieczek i innych wydarzeń, publikacja artykułów o tematyce psychologiczno -pedagogicznej, porady dla rodziców);

współpraca z fundacją L’Arche. 

 

W zakresie poprawy i doskonalenia bazy

 

Wzbogacanie przedszkola w nowe  zabawki i pomoce dydaktyczne.

Wzbogacanie ogródka w urządzenia oraz ogródki do obserwacji przyrodniczych

Systematyczne dokonywanie mniejszych napraw. 

Pozyskiwanie sponsorów dla przedszkola