Przedszkole Samorządowe
w Śledziejowicach

Zjazdy do kopalni 2019- WAŻNE!!!!

REGULAMIN PRZEBYWANIA

W LECZNICZYCH WYROBISKACH SOLNYCH

KOPALNI SOLI „WIELICZKA”

  

Szanowni Państwo,

Obiekty, w których Państwo przebywacie stanowią integralną część Kopalni Soli „Wieliczka”, zatem obowiązują tu te same zasady bezpieczeństwa i zachowania się jak w pozostałej części kopalni. Zasady te wynikają z przepisów Prawa Geologicznego i Górniczego.

Nad ich przestrzeganiem czuwają Zarząd, kierownictwo i dozór ruchu Kopalni.

Międzynarodowy projekt PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

Kochani!

Nasze przedszkole bierze udział w Międzynarodowym Projekcie "PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA"

Zapraszamy Państwa do wspólnej zabawy w tym pięknym edukacyjnym przedsięwzięciu!!!

Ubezpieczenie dzieci na rok szkolny 2019/2020

Drodzy Rodzice!

Uprzejmie prosimy zapoznać się z ofertą ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków .

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków:pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia dzieci i młodzieży:pobierz

Tabela środków specjalnych do OWU Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci:pobierz

Zebranie Rodziców w nowym roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie Rodziców, które odbędzie się 4 września 2019 r o godz. 17:00 w naszym przedszkolu. Poruszane będą bardzo ważne sprawy dotyczące Państwa dzieci, dlatego obecność OBOWIĄZKOWA!

Zapraszamy!!!

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W ŚLEDZIEJOWICACH

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W ŚLEDZIEJOWICACH

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59).
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. 2017 poz. 60).
  3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U. 2008 nr 234 poz. 1570 z późn. zm).
  4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).
  5. Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).
  6. List Rzecznika Praw Dziecka z dnia 23.06.2010 r. ZEW/500/28-1/2010/MP.
  7. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z póżn. zm.).
  8. Statut Przedszkola Samorządowego w Śledziejowicach

Cel główny:

Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu Samorządowym  w Śledziejowicach, znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki.

W sytuacjach trudnych oraz zagrażających życiu, bezpieczeństwu i zdrowiu dziecka nauczyciele i pozostały personel przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.

Rodzice/opiekunowie zobowiązani są znać i przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu, co poświadczają własnym podpisem.