Przedszkole Samorządowe
w Śledziejowicach

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W ŚLEDZIEJOWICACH

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W ŚLEDZIEJOWICACH

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59).
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. 2017 poz. 60).
  3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U. 2008 nr 234 poz. 1570 z późn. zm).
  4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).
  5. Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).
  6. List Rzecznika Praw Dziecka z dnia 23.06.2010 r. ZEW/500/28-1/2010/MP.
  7. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z póżn. zm.).
  8. Statut Przedszkola Samorządowego w Śledziejowicach

Cel główny:

Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu Samorządowym  w Śledziejowicach, znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki.

W sytuacjach trudnych oraz zagrażających życiu, bezpieczeństwu i zdrowiu dziecka nauczyciele i pozostały personel przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.

Rodzice/opiekunowie zobowiązani są znać i przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu, co poświadczają własnym podpisem.

List Marszałka Województwa Małopolskiego

Szanowni Rodzice i Nauczyciele! 

Województwo małopolskie jako pierwsze w Polsce podjęło szereg działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Naszym priorytetem jest wymiana starych, niskowydajnych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych. Jest to jednak zadanie, które wymaga czasu, więc na efekty musimy poczekać kilka lat.

Kontynuacja!!!

Drodzy Rodzice!

Od 15.02.2018 r. do 5.03.2018 r. (włącznie) prosimy o wypełnianie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej.

Druki deklaracji są dostępne w przedszkolu oraz na stronie internetowej.

Nie złożenie deklaracji w wyżej wymienionym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej:pobierz

REKRUTACJA 2018/2019

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019  rozpocznie się dnia 12 marca 2018r.

Prosimy śledzić stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, oraz stronę internetową naszego przedszkola.

 

WAŻNE INFORMACJE:

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka:pobierz

Kryteria postępowania rekrutacyjnego:pobierz

Uchwała Rady Miejskiej w Wieliczce:pobierz

Zasady przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego:pobierz

 

 

 

Zjazdy do Kopalni Soli 2018

Grupa Starszaków od 3 marca 2018 r r przez trzy tygodnie będzie zjeżdżać do kopalni w celach leczniczych. W związku z tym należy wydrukować poniżej umieszczone skierowanie, wypełnić je wraz z lekarzem pierwszego kontaktu i niezwłocznie dostarczyć do Przedszkola Samorządowego w Śledziejowicach. Na skierowaniu musi widnieć jedno z rozpoznań, które jest  zawarte w pliku – Uzdrowisko Kopalnia Soli INFORMACJE

Skierowanie:pobierz

Uzdrowisko Kopalnia Soli INFORMACJE:pobierz